The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
Connect with us

Actual

Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Constanța face angajări

Published

on

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. funcţie de conducere – şef formaţie muncitori grad II (1 post);
 2. funcţie de execuţie – muncitor calificat I (ospătar) – (1 post);
 3. funcţie de execuţie – muncitor calificat I (electrician) –(1 post);
 4. funcţie de execuţie – îngrijitor (spălător vase) – (2 posturi);
 5. funcţie de execuţie – muncitor calificat I (instalator sanitar) – (1 post);
 6. îngrijitor (femeie de serviciu) – (1 post);
 7. muncitor calificat I (agent de pază) – (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef formaţie muncitori grad I:
  • studii medii;
  • diploma absolvire curs de calificare în meseria de ,,manager în alimentaţie publică”;
  • vechime în exercitarea meseriei minim 10 ani.
 • muncitor calificat I –,,ospătar”:
  • studii medii;
  • diploma absolvire curs de calificare în meseria de ,,ospătar”;
  • vechime în exercitarea meseriei minim 3 ani.
 • muncitor calificat I – ,,electrician”:
  • studii medii;
  • diploma absolvire curs de calificare în meseria de ,, electrician”;
  • vechime în exercitarea meseriei minim 5 ani.
 • îngrijitor:
  • studii generale;
  • vechime în muncă minim 1 an.
 • muncitor calificat I – ,,instalator sanitar”:
  • studii medii;
  • diplomă absolvire curs de calificare în meseria de ,,instalator sanitar”;
  • vechime în exercitarea meseriei minim 5 ani.
 • muncitor calificat I (agent de pază):
  • studii medii;
  • atestat pentru exercitarea profesiei de ,,agent pază și ordine”;
  • vechime în exercitarea meseriei minim 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, str. Ion Bănescu nr. 2, etaj 1, telefon: 0241/614.012, interior 111.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending

Copyright © 2020 - 2022 Impact Local